چرا قلبمو شکستي
چرا رفتي از کنارم
کاش مي شد آروم مي رفتي
تا شايد طاقت بيارم
واسه چي عشقم و کشتي ؟
واسه چي تنهام گذاشتي؟
به تو اي نا مهربونم
من مي خوام عاشق بمونم

/ 0 نظر / 4 بازدید